Die Dinos sind da

Folge 1: Brachiosaurus

Folge 1: Brachiosaurus

Folge 2: Spinosaurus

Folge 2: Spinosaurus

Folge 3: Stegosaurus

Folge 3: Stegosaurus

Folge 4: Tyrannosauro

Folge 4: Tyrannosauro

Folge 5: Deinonychus

Folge 5: Deinonychus

Folge 6: Camarasaurus

Folge 6: Camarasaurus

Folge 7: Protoceratops

Folge 7: Protoceratops

Folge 8: Triceratops

Folge 8: Triceratops

Folge 9: Styracosaurus

Folge 9: Styracosaurus

Folge 10: Parasaurolophus

Folge 10: Parasaurolophus